به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی؛ گزارش تفصیلی اولین دوره آموزشی و معرفتی معرفت رضوی منتشر گردید. گفتنی است این دوره در تابستان سال 1397 در مشهد مقدس و نیشابور با حضور 450 نفراز دانشجویان گزینش شده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر […]