چهارمین دوره قرار عاشقانه ویژه دبیران و مسئولان کانون های معرفت رضوی شامل دو بخش ثابت و متغیر، از 30 ام اسفند ماه 1399 برگزار خواهد شد. قرار عاشقانه در چهارمین دوره در دو بخش ثابت و متغیر در دو سطح اول و دوم از آخر اسفند ۱۳۹۹ برگزار خواهد […]