به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجوکانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با افتخار برگزار می کند. کرسی آزاد اندیشی با محوریت : «ازدواج سنتی یا مدرن» با حضور :جناب آقای دکتر عبدالحسینی زمان برگزاری ۱۷آذر در ساعت ۲۲_۲۰ جلسه به صورت مجازی برگزار می شود. لینک وبینار:http://vc.maybodiau.ac.ir/daneshjooeاز همه […]