به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی؛ گزارش تفصیلی دومین دوره آموزشی و معرفتی معرفت رضوی منتشر گردید. گفتنی است این دوره در تابستان سال 1398در مشهد مقدس با حضور ۴۵۰ نفراز دانشجویان گزینش شده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور برگزار گردید. […]