دست های آسمانی سردی زمستان را غنیمت شمریم برای دلگرم کردن دلهای منتظر پویشی دانشجویی _ مردمی به منظور جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران به خانواده های مستضعف سطح شهر کمک های شما جمع آوری شده و پایان سال به صورت بسته های غذایی توزیع […]