پیشرفت ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمارهای بین المللی نشانگر موفقیت های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات و کمبودهاست. جهت آشنایی بیشتر با دستاوردهای غرور آفرین ملت مسلمان ایران، کتاب «صعود چهل ساله»، که ثمره تلاش نزدیک به ۷۰ نفر از نخبگان حوزوی و دانشگاهی و […]