شماره اول نشریه صعود، زیر نظر کانون معرفت رضوی واحد لاهیجان ویژه جدیدالورودی های 99 منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی ،شماره اول این نشریه ویژه جدیدالورودی های 99 منتشر شد. قابل توجه است که این نشریه زیر نظر کانون معرفت رضوی واحد لاهیجان است. آنچه در […]