شماره پنجم ماهنامه رویش، نشریه اختصاصی معرفت رضوی ،منتشر شد. در این شماره می خوانیم: “دنیای عجیب”(به تو از دور سلام…) “نقشه خوان کار بلد”(نگاهی به درون خود) “اخبار کانون ها” “تحریف انقلاب” کتابخوار “طنزدانشجویی” “مصاحبه با آقای دبیر” “دفاع علم و قلم” “آزادی ولی اسارت” “معرفت شهدایی” صاحب امتیاز:دبیرخانه […]