به گزارش روابط عمومی مرکز معرفت افزایی دانشگاه آزاد اسلامی سایت https://marefatafzaei.ir جهت بازتاب اخبار،فعالیت ها و رویدادهای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای سراسر کشور در حوزه معرفت افزایی تاسیس و رونمایی می گردد. امروزه نقش رسانه و مطبوعات بیش از هرچیز به خوبی دیده می […]