🔔نشریه معرفت رضوی🔔📬شماره سه📬 🗃️ مدیر مسئول: کوثرمحمدزاده📇 سردبیر:فاطمه قانعی🔏 صاحب امتیاز:کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 📰 آن چه در این شماره می‌خوانیم: 🖇️فرمایشات مقام معظم رهبری (رضوان الله)🖇️ سخن سردبیر🖇️ از شعبان تا رمضان🖇️عینک اقتصادی بزنید!🖇️اجتماع نگرانه🖇️هم مسیر با علم🖇️هیس ! افسرده ها نمی دانند🖇️تدبر بر […]

انتشار دومین شماره نشریه ی معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به مناسبت دههٔ فجر 🌐 مدیر مسئول: کوثرمحمدزاده🌐 سردبیر:فاطمه قانعی🌐 صاحب امتیاز:کانون معرفت رضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 📑 آن چه در این شماره می‌خوانیم: 📜 فرمایشات رهبران عظیم الشأن انقلاب اسلامی📜 سخن سردبیر📜 طرح یک سوال(با […]